ห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด (K.R.S. Spicy Food .Co., Ltd.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มซีฟู้ดส์ และซอสปรุงรสต่างๆ เครื่องแกง น้ำแกงพร้อมทานและน้ำพริกสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ “ เจ๊เล็ก “ ทางบริษัทฯ KRS ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าแบรนด์ “ เจ๊เล็ก “ มีวางจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปในประเทศไทย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศทั่วโลก เช่น Sweden , Hong Kong , Australia , New Zealand , USA , South Africa , China ,Netherland , Japan เป็นต้น

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ KRS ยังเป็นโรงงานผลิตอาหาร ซอส OEM ให้กับลูกค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการต่างๆ มากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากลูกค้าทุกท่านเกิดจากการที่บริษัทฯ K.R.S เองให้ความสำคัญไม่เพียงแต่ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้า แต่รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานบริษัทฯ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการเลือกวัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนการปลูก รวมถึงกระบวนการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ จนถึงการนำวัตถุดิบมาใช้ในสายการผลิตสินค้าของโรงงาน นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการกระจาย และส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อให้เกิดความมั่นในใจในสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ K.R.S

ด้วยจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานต้นสายจนถึงปลายน้ำที่มีคุณภาพ (Supply Chain) ประกอบกับการยึดหลักแนวทางในการดำเนินธุกิจของบริษัทฯ K.R.S ที่ยึดถือและพึงปฏิบัติมาโดยตลอดคือ การใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นของแหล่งที่มา ทำให้บริษัทฯ K.R.S ตระหนักและให้ความสำคัญจากจุดเริ่ม ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก บริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูก คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก จัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ และสร้างโรงเรือนต่างๆที่เหมาะสมสำหรับการปลูก ให้กับกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ยังให้ความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริม พัฒนา และดึงศักยภาพที่มีอยู่เดิมของเกษตร ให้สามารถนำความรู้ต่างๆออกมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ K.R.S ทางบริษัทฯ K.R.S ได้ใส่ใจดูแลและ พัฒนาคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร การเรียนรู้แนวทางปลูก การเพิ่มผลผลิต ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภค ตลอดจนการใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผลักดันและพัฒนาให้เกษตรกรทุกครอบครัวใช้ชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุขในสายอาชีพเกษตรกรรมนี้ ทั้งนี้พืชผลที่ผ่านการปลูกจากเกษตรกร ได้ผ่านการคัดสรรผลผลิตตามมาตรฐานและกระบวนการกรรมวิธีที่ได้คุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย ของโรงงานจึงทำให้ได้ผลิตผล ที่มีความสด สะอาด ปราศจากสารเคมีจากยาฆ่าแมลง นำส่งผ่านมายังการขนส่งที่มีคุณภาพ ดูแลพืชผลอย่างดีตลอดการส่งตรงถึงโรงงาน

จากการคัดเลือกแหล่งพื้นที่เพาะปลูก และการสร้างโรงงานแปรสภาพวัตถุดิบในบริเวณใกล้เคียงกันนั้น ทำให้บริษัทฯ สามารถขนส่งวัตถุดิบไปในระยะทางอันใกล้เพื่อให้วัตถุดิบยังคง ความสดใหม่ ก่อนเข้าขบวนการแปรสภาพของทางโรงงานต่อไป ด้วยเหตุนี้ทำให้วัตถุดิบในบางรายการอาจต้องนำไปเข้าสู่ขบวนการเตรียมวัตถุดิบขั้นต้นทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว เพื่อให้วัตถุดิบยังคงความสดใหม่ ไม่ช้ำ ไม่เกิดการเน่าเสีย ระหว่างขนส่งวัตถุดิบในระยะทางไกล อีกทั้งยังจะทำให้ได้วัตถุดิบที่แปรสภาพนั้นตรงตามมาตรฐานผลผลิตที่กำหนดไว้ของทางบริษัทฯ

นอกจากนี้กระบวนการขนส่งเป็นหนึ่งในกลไกลแห่งความสำเร็จที่ทางบริษัทฯ K.R.S ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและใส่ใจอย่างสม่ำเสมอ จุดเริ่มต้นจากการขนส่งที่มีทีมคุณภาพนั้นเริ่มจากการมีรถร่วมบริการรายนึงมีความขยัน ตั้งใจทำงาน และ คอยช่วยเหลืองานบริษัทฯ K.R.S มาโดยตลอดตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งธุรกิจมา ด้วยความมุมานะ ความตั้งใจของผู้ประกอบการรายนี้ ประกอบกับ ทางบริษัทฯ K.R.S เล็งเห็นศักยภาพและความสำคัญของส่วนงานนี้ จึงอยากสนับสนุนให้บุคคลรายนี้ ได้มีโอกาสต่อยอดและเติบโตทางธุรกิจด้านการขนส่งต่อไป จนผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทขนส่ง และเป็นบริษัทฯ ที่รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบให้กับทาง K.R.S เป็นหลัก ด้วยความใส่ใจในการจัดเรียง แพ็คสินค้าขึ้นรถ การจัดวางพื้นที่ การตั้งเรียงวัตถุดิบ รวมถีงความสะอาดของรถบริการ และความปลอดภัยของพนักงานจัดส่ง การใส่ใจด้านการบริการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบให้ถึงมือลูกค้าหรือส่งตรงวัตถุดิบถึงโรงงานอย่างตรงเวลาและมีประสิทธิภาพ

สำหรับกระบวนการผลิตภายในโรงงาน K.R.S ใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบที่คัดสรรมาใช้ในการผลิต มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ก่อนนำมาใช้ในการผลิต อุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องจักร ทุกๆกรรมวิธีในการผลิตนั้นเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้ามีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ และพนักงานในไลน์ผลิตทุกคนต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ล้างมือทุกครั้ง ใส่หมวกคลุมผม ปิดปาก สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องของบริษัท ก่อนเข้าไลน์การผลิตทุกครั้ง ภายในโรงงานเน้นความสะอาดของพนักงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มีการการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกเช้าก่อนเริ่มงานและมีการดูแลรักษาเครื่องจักรและทำความสะอาดเครื่องจักรให้ได้ตามาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกวันหลังเสร็จงาน มีการตรวจสอบสินค้าจากหน่วยงานคุณภาพ (QC) ตลอดทั้งสายการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ สะอาดและได้รับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ การเก็บรักษาสินค้า มีพื้นที่คลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรอการส่งมอบให้สำหรับทุกๆการสั่งสินค้า ในการจัดส่ง จะมีการตรวจสอบสินค้าจากหน่วยงานคุณภาพก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเสมอ

นอกจากนี้การขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สินค้าทุกชิ้นจะถูกลำเลียงด้วยความระมัดระวัง การวางแผนการจัดส่งที่แข่งขันกับเวลา ได้มีการวางแผนมาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สินค้าไม่เกิดความเสียหาย อีกทั้งเมื่อสินค้าถูกจัดวางไปยังชั้นวางสินค้า ทีมงานได้จัดเตรียมทีมเพื่อให้สินค้าของเราถูกวางอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นได้ง่าย และสัมผัสได้ถึงคุณภาพของสินค้า ซึ่งเราใส่ใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับทุกช่องทางการจัดจำหน่าย รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าประเภท OEM เช่นกัน

การดำเนินการของ K.R.S เกิดขึ้นจากการสร้างความมั่นใจ การใส่ใจตั้งแต่จุดเริ่มต้น ตั้งแต่พนักงานของเราเองที่มีความภาคภูมิใจในบริษัท มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อต้องการให้สินค้าทุกชิ้นของเรา ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข พนักงานทุกคนของ K.R.S ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ในการทำงานเปรียบเสมือนครอบครัว ทุกๆคนในองค์กรตระหนักเสมอและรับรู้ถึงนโยบายเสมอว่าเพราะเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน คือคนในครอบครัว ซึ่งพวกเราเองชาว K.R.S และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เลยว่า เราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำด้วยความมั่นใจ พิถีพิถัน เน้นคุณภาพให้กับคุณ เพราะเราใส่ใจตั้งแต่ที่มา