บริษัท เค.อาร์.เอส.ช้อปปิ้ง  ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบ ให้แก่บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทฯ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตน ของท่านเพื่อการให้บริการบนแพลตฟอร์มของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ประเภทของ ข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวม ใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

 • ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล
 • ข้อมูลในการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address Cookie Web Browse
 • ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล รวมถึงเอกสารที่ใช้ประกอบแบบฟอร์ม

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย
 • เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัท
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท
 • เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือเท่าที่จำเป็น เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของ ข้อมูลอย่างสูงที่สุดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแสดงนโยบายฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็ปไซต์ ของบริษัทฯ https://krsspicyfood.com/

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ดังช่องทางต่อไปนี้

 • เลขที่ 19/8 หมู่ 1 ซอย 1/17 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทร 080-735-2820
 • ไลน์ของบริษัท Line ID: @j-lek
 • E-mail: Service@krsshopping.com