กิจกรรมเพื่อสังคม

รับผิดชอบสังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเรามีนโยบายไม่ส่งเสริมการใช้แรงงานเด็ก การเอาเปรียบแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอีกทั้งยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปล่อยมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศให้แก่สังคม บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำออกจากโรงงาน รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก Recycle  สามารถย่อยสลายเองได้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่ทางกระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการลดโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น พลังงานทดแทน, Low carbon footprint เป็นต้น และทางบริษัทฯ ยังมีการดำเนินกิจกรรม CSR นอกสถานที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น ปลูกป่าชายเลน , มอบอาหารให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส, ช่วยเหลือมูลนิธิเด็กกำพร้า และเด็กพิการซ้ำซ้อน เป็นต้น เพื่ออยู่เคียงข้างสังคมไทยอย่างมีความสุข