เกษตรกรรมแบบยั่งยืน

ความภูมิใจของโรงงานผลิต OEM อาหารของเรา

พลังความร่วมมือร่วมใจของซัพพลายเออร์ทุกฝ่ายขององค์กร จากแนวความคิดและจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพเพื่อประชากรโลก และใส่ใจถึงระบบห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การเลือกคัดสรรวัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก การพัฒนาสร้างกลุ่มเกษตรกรคนไทย ระบบการขนส่งสินค้าและบริการ ตลอดจนวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนนึงในการผลักดันกลุ่มเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยให้ปลูกสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน Fairtrade อาทิเช่น พริก ตะไคร้ หอมแดง ข่า ขิง กระเทียม มะกรูด เป็นต้น อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานนี้ ทั้งพนักงานในองค์กร ซัพไพล์เออร์ คู่ค้าทางธุรกิจต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึน เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป