เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

2

คลองสาม

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

จำนวน : 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. ออกพื้นที่ ตรวจสอบและตรวจติดตามการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร (Contract Farming) ของบริษัทฯ

2. ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกรที่เป็น Contract farming ของบริษัท และพัฒนา ดูแลและส่งเสริมการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร ปลูกพริก หอม กระเทียม แบบปลอดสารเคมี

3. วางแผนงานในการกำกับ ดูแลการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เป็น Contract farming แต่ละรายของบริษัท ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 100 ราย

4. กำหนดและติดตามการใช้สารเคมีป้องกันแมลงและศัตรูพืชและระยะเวลาในการใช้อย่างปลอดภัย ตลอดช่วงการเพาะปลูกที่เหมาะสมร่วมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายสารเคมี ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ได้มีการใช้สารต้องห้าม

5. สุ่มตรวจผลผลิตของเกษตรกรที่เป็น Contract farming นำส่งห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือเพื่อตรวจสอบยืนยันผลผลิตที่ส่งมอบเข้าบริษัท ไม่มียาฆ่าแมลงตกค้างเกินกว่าค่า MRL ที่กำหนดไว้ของพืชผักแต่ละชนิด

6. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานและปัญหาที่พบพร้อมแนวทางแก้ไข

7. รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย 25ปี-40 ปี มีรถยนต์ส่วนตัว

2. ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร,พืชไร่,เกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป,ในสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

4. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้ เช่น แพร่,พิษณุโลก,สุโขทัย,ศรีสะเกษ

5. สามรถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และพักค้างคืนต่างจังหวัดได้

6. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

7. มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดแมลง

8. มีประสบการณ์ควบคุมแปลงเกษตร

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด

18/13 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม(ซ.1/17)

ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-569-6318-9 ต่อ 111,113

แฟกซ์: 02-504-1940

เว็บไซต์: http://www.krsspicyfood.com