ผู้ช่วยผู้จัดการ QC.(Food)

1

คลองสาม

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน : ตามตกลง

จำนวน : อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต

2.บริหารจัดการและปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ประจำวัน ของกระบวนการ incoming , in-process and outgoing.

3. ติดตามดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามระบบ GMP และ HACCP อย่างเคร่งครัด

4. จัดฝึกอบรมปลุูกจิตสำนึกด้านคุณภาพแก่พนักงานทุกคน ให้เข้าใจและยอมรับต่อการควบคุมคุณภาพ

5.มีหน้าที่จัดตั้งทีม หรือแต่งตั้งทีม ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ให้คำแนะนำ ในการพัฒนา,การแก้ปัญหาด้านคุณภาพให้กับทีมงาน

6.ตรวจสอบดูแล KPI เกี่ยวกับกิจกรรมด้านคุณภาพ และ การปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนของฝ่ายบริหารในส่วนของงาน QA

7.ประสานงานกับลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ ดำเนินการให้ได้มาตรฐานคุณภาพและความต้องการของลูกค้า

8. มีหน้าที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ติดตามและตรวจสอบผล CAR/Complain ได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยข้อเรียกร้องได้รับการแก้ไขและไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก

9. วิเคราะห์ HACCP Plan สินค้า/ตรวจบันทึกใบรายงาน HACCP

10. จัดทำระบบ GMP/HACCP/BRC/IFS

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป

3. มีความคล่องตัวในการทำงาน มีความคิดเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ

4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. ทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และมีความคิดสร้างสรรค์และ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

6. มีความรู้ระบบคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,BRC&IFS,HALAL,FOOD SAFETY

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด

18/13 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม(ซ.1/17)

ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-569-6318-9 ต่อ 111,113

แฟกซ์: 02-504-1940

เว็บไซต์: http://www.krsspicyfood.com